Gündem

Türkiye su stresi yaşıyor

MEHMET BAYER – HİBYA – 11.07.2021 – ”Türkiye’de evsel su tedarik ve tüketim istatistiklerinin değerlendirilmesi” adlı çalışmada, hızlı nüfus artışı ve kentleşme ile ekonomik büyüme hedeflerinin su kaynakları üzerindeki baskıları önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.
 
Çalışmayı yürüten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Faize Sarış, HİBYA’ya yaptığı açıklamada, hızlı kentleşme, arazi örtüsü değişimi ve doğal afetlerdeki artışın tatlı su  kaynaklarının miktarı, kalitesi ve erişilebilirliği üzerinde önemli bir baskı oluşturduğu, Türkiye’deki kentsel nüfus artışına paralel olarak su talebinin de yükseldiğini söyledi.
 
Sarış, arazi kullanımının ve iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin, ülkenin bazı bölgelerinde su sıkıntısı hatta su kıtlığı ile sonuçlandığına işaret ederek, ”Türkiye’de hem hızlı nüfus artışı ve kentleşme, hem de ekonomik büyüme hedefleri su kaynakları üzerindeki baskıları önemli ölçüde artırmaktadır. Zaten tarımsal su tüketiminin, toplam su 
tüketimi içerisindeki payı oldukça yüksektir. Buna artan içme-kullanma suyu ile enerji ve inşaat alanlarındaki tüketim de eklenenince, ülke genelinde yıllık su tüketimi 2008 yılında 44 milyar metreküpken 2020 itibariyle 57 milyar metreküpe ulaşmıştır.” dedi.
 
Çalışmasında Türkiye’nin su kaynakları potansiyeli hakkında bilgiler de veren Sarış, şöyle konuştu:
 
”Yıllık ortalama yağış yaklaşık 574 milimetre olup, yılda ortalama 450 milyar metreküp suya tekabül etmektedir. Günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yer üstü suyu potansiyeli yılda ortalama toplam 94 milyar metreküptür. 18 milyar metreküp olarak belirlenen yer altı suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yer üstü ve yer altı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar metreküp olup, 57 milyar metreküpü kullanılmaktadır. 57 milyar metreküplük suyun yüzde 77’si tarımda, yüzde 23’ü ise içme-kullanma ve sanayi suyu olarak tüketilir. Türkiye’de kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı 2000 yılında 1652 metreküp, 2009 yılında 1544 metreküp, 2020 yılında ise 1346 metreküp ile giderek azalmakta ve bu rakamlarla Türkiye su stresi yaşayan ülkeler kategorisinde konumlanmaktadır.”
 
– Evsel su kullanımı için çekilen yıllık su artıyor
 
Sarış, İstanbul için ise 2018 yılı itibariyle, evsel su tüketiminin yaklaşık yüzde 39,7’sinin akarsulardan, yüzde 42,8’inin barajlardan, yüzde 16,4’ünün göl ve göletlerden sağlandığını, bunun çok yüksek oranda yüzey sularına bağımlılık anlamına geldiğini, bu nedenle tek mevsimlik bir kuraklığın dahi, İstanbul’da su stresine yol açabildiğini vurguladı.
 
Türkiye’de evsel su kullanımı için çekilen yıllık su miktarının giderek artığını ve bu artışın 2008’den sonra hızlandığını aktaran Sarış, şöyle devam etti:
 
”Kişi başına düşen evsel su miktarı ise 2000’li yıllardan bu yana azalış trendi sergilemektedir. Türkiye geneli için değerlendirildiğinde, bu durumun öncelikli olarak nüfus baskısı ile ilişkili olduğu ifade edilebilir. Yıllık su çekim miktarındaki zamansal değişimle paralel bir biçimde, yer üstü su kaynaklarından su çekimi 2008 yılından sonra yer altı suyu oranlarını geçtiği gözlenmektedir. Yer üstü (yüzey) sularından su çekimi en fazla barajlardan yapılmaktadır. Akarsulardan çekim son yıllarda artış sergilemektedir. Su kaynaklarına bağımlılık açısından değerlendirildiğinde, kuyu (yer altı suları) İç Anadolu ve Batı Akdeniz (Göller bölgesi), pınar Doğu Anadolu, barajlar Marmara, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve GAP bölgesi, akarsularda ise Karadeniz bölgesinde birkaç il ile Siirt ve İstanbul dikkati çeker. Göl/gölet kaynağından su çeken il sayısı çok azdır en fazla Sakarya, Isparta ve İstanbul’da görülür.”


 
Sarış, tüm bu bulgulara bakıldığında rezervuarlardan çekilen su miktarlarının sürekli arttığını, yüzey sularından su çekiminin fazlalaştığını ve batı bölgelerde su çekiminin doğuya oranla önemli ölçüde yüksek olduğunu ifade etti.
 
Subtropikal ve orta kuşak iklimleri arasında yer alan ve doğu-batı yönünde geniş bir ülke olan Türkiye’de, kompleks topografik yapısının da etkisiyle yerel olarak farklı yağış rejimlerinin gözlendiğini, yağışlardaki bu farklılaşmanın, farklı bölge/havza veya illerde, farklı su potansiyellerinin oluşmasına neden olduğunu belirten Sarış, su potansiyeli açısından Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz’in kar rejimli akarsularının önemli bir kaynak olarak öne çıktığını, kapalı havzalarda (Konya, Burdur ve Afyonkarahisar gibi) yer altı sularının daha önemli olduğunu dile getirdi.
 
Sarış, kaynağı ne olursa olsun, hem iklim krizinin hem de artan nüfus ve su talebinin bütün su kaynakları üzerinde baskı yaratacağına işaret ederek, ”Türkiye’de yağış değişkenliğini ele alan çalışmalara bakıldığında, batı bölgelerde yıllık yağış tutarlarında azalma gözlenmekle birlikte daha kritik olarak yağışlı gün sayısında azalma ve ani şiddetli sağanak olaylarında artış gözlenmesidir. Doğu bölgelerde yağış deseni açısından en önemli bulgular, artan sıcaklıklarla birlikte hem kar yağışlı gün sayıları ve tutarındaki azalmalar, hem de kar erime sürecinin hızlanmasıdır. Yağış rejimindeki bu değişimler, arazi örtüsü değişiklikleri ile birleşince farklı rezervuarlarda (akarsu, göl, yer altı suyu) farklı su sorunlarına yol açar.” diye konuştu.


 
– Belediyeler yenilikçi çözümler üretmeli
 
Akarsularda debi azalması gibi etkilerin daha hızlı gözlenirken, yer altı suyunda seviye düşmesinin daha uzun 
vadede gerçekleştiğini, ancak etkili bir su yönetimi devreye konulmadıkça kaynakların yetersiz kalmasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Sarış, şu bilgileri verdi:
 
”Orman alanlarının yok edilmesi ile birlikte betonlaşmanın artması sonucunda yağışın toprak tarafından tutulamaması (sızmanın azalması), dolayısıyla akış katsayısının giderek arttığı ve rezervuarlarda tutulan su miktarının azaldığı bir tablo ortaya çıkar. Küresel ortalama sıcaklıklarda sanayi devriminden bu yana 1,2 santigratlık bir artış söz konusudur. Her 10 yıl için artış oranı 0,2 santigrat olarak hesaplanmaktadır. Artan sıcaklıklar hem açık su yüzeylerinde (göl, gölet, baraj) hem de toprak neminde buharlaşmanın artması ve su açığı dönemlerinin genişlemesine neden olur. Türkiye bu açıdan riskli ülkeler arasında yer alır. Var olan su güvenliği riskleri karşısında içme ve kullanma suyu kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin kullanımı için belediyelerin yenilikçi çözümler üretmeleri gerekmektedir. Kentsel su temini, evsel su dağıtım ağlarının daha iyi idare edilmesini ve işletilmesini gerektirir. Karar verme süreçleri tüm sorunları doğru ve zamanında ele almak için, akışlar, olası arızalar, kayıplar veya diğer sorunlar gibi sistem işleyişini tanımlayan güvenilir verilere dayanmalıdır. AB eko-kent ölçütlerinden biri birincil su tüketiminin azaltılması olarak belirtilmektedir. Bunun için bütünleşik kentsel su yönetiminin benimsenmesi, kentlerde yeşil altyapı, atık su arıtımı ve atık suların yeniden kullanılması, yağmur suyu hasadı, şebekedeki kaçakların önlenmesi gibi su miktarını ve kalitesini koruyacak çalışmalar uygulanmaktadır. Özellikle su arıtma tesislerinde yenilebilir enerji kullanımıyla fosil yakıt tüketiminin de önüne geçilebilir. Türkiye’de bazı kentlerde bu tarz uygulamalar vardır. Evsel su tüketimini azaltmak ve kaynakları korumaya yönelik davranışları geliştirmek için kentlerde sosyolojik bir takım çalışmalarda yürütülmektedir.”


 
Sarış, ekosistemin varlığını sürdürmesine olanak sağlayan, hidrolojik döngüyü bozmayan bir su yönetimi çerçevesinde sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini, bunun için tüm su kullanıcılarının, politika yapıcılarının ve karar vericilerin etkin su kullanımını mutlaka dikkate alması gerektiğini, çünkü su kaynaklarının sınırsız olmadığını, suyun yağışlarla yenilenebilmesi için orman varlığının korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort
Hatay escort
Aydın escort
İzmir escort
Ankara escort
Antalya escort
Bursa escort
İstanbul escort
Kocaeli escort
Konya escort
Mardin escort
Mersin escort
Samsun escort
Sinop escort
Tekirdağ escort
Rize escort
Amasya escort
Balıkesir escort
Çanakkale escort
Bolu escort
Erzincan escort
Şırnak escort
Adana escort
Van escort
Yozgat escort
Zonguldak escort
Afyon escort
Adıyaman escort
Bilecik escort
Aksaray escort
Ağrı escort
Bitlis escort
Siirt escort
Denizli escort
Çorum escort
Burdur escort
Diyarbakır escort
Edirne escort
Düzce escort
Erzurum escort
Kırklareli escort
Gaziantep escort
Giresun escort
Kilis escort
Kars escort
Karabük escort
Kırıkkale escort
Kayseri escort
Kırşehir escort
Malatya escort
Maraş escort
Manisa escort
Muş escort
Muğla escort
Kastamonu escort
Ordu escort
Nevşehir escort
Sakarya escort
Osmaniye escort
Şanlıurfa escort
Sivas escort
Trabzon escort
Tokat escort
Ardahan escort
Bartın escort
Karaman escort
Batman escort
Bayburt escort
Bingöl escort
Elazığ escort
Gümüşhane escort
Hakkari escort
Eskişehir escort
Isparta escort
Yalova escort
Uşak escort
Iğdır escort
escort
Konya escort
Sakarya escort
Samsun escort
Kocaeli escort
Kayseri escort
İzmir escort
Hatay escort
Gaziantep escort
Diyarbakır escort
Ankara escort
Adana escort
Antalya escort
Bursa escort
Mersin escort
Aydın escort
Balıkesir escort
Çanakkale escort
Kıbrıs escort
Kütahya escort
Manisa escort
Muğla escort
Tekirdağ escort
Trabzon escort
Yalova escort
Isparta escort
Kahramanmaraş escort
Ordu escort
Rize escort
Sivas escort
Afyon escort
Aksaray escort
Giresun escort
Şanlıurfa escort
Yozgat escort
Erzurum escort
Amasya escort
Çorum escort
Tokat escort
Uşak escort
Van escort
Bolu escort
Burdur escort
Kırşehir escort
Niğde escort
Osmaniye escort
Zonguldak escort
Düzce escort
Edirne escort
Erzincan escort
Karabük escort
Karaman escort
Kastamonu escort
Kırıkkale escort
Kırklareli escort
Aydın escort
muğla escort
tekirdağ escort
manisa escort
balıkesir escort
manavgat escort
alanya escort
fethiye escort
didim escort
trabzon escort
elazığ escort
ordu escort
kütahya escort
ısparta escort
rize escort
maraş escort
yalova escort
giresun escort
yozgat escort
tokat escort
şanlıurfa escort
sivas escort
batman escort
erzurum escort
sinop escort
kırşehir escort
karaman escort
kırıkkale escort
bolu escort
amasya escort
niğde escort
uşak escort
edirne escort
çorum escort
osmaniye escort
zonguldak escort
van escort
erzincan escort
Ceyhan escort
Çukurova escort
Kozan escort
Sarıçam escort
Seyhan escort
Yüreğir escort
Batıkent escort
Çankaya escort
Çubuk escort
Etimesgut escort
Keçiören escort
Mamak escort
Polatlı escort
Sincan escort
Yenimahalle escort
Bağlar escort
Ergani escort
Kayapınar escort
Yenişehir escort
Nizip escort
Şahinbey escort
Şehitkamil escort
Antakya escort
Defne escort
Dörtyol escort
İskenderun escort
Kırıkhan escort
Samandağ escort
Aliağa escort
Bayraklı escort
Bornova escort
Buca escort
Çeşme escort
Gaziemir escort
Karşıyaka escort
Konak escort
Menemen escort
Ödemiş escort
Torbalı escort
Develi escort
Kocasinan escort
Melikgazi escort
Talas escort
Çayırova escort
Darıca escort
Derince escort
Gebze escort
Gölcük escort
İzmit escort
Kartepe escort
Körfez escort
Akşehir escort
Beyşehir escort
Bosna escort
Ereğli escort
Karatay escort
Selçuklu escort
meram escort
Atakum escort
Bafra escort
Canik escort
Çarşamba escort
İlkadım escort
Vezirköprü escort
manavgat escort
alanya escort
belek escort
aksu escort
finike escort
gazipaşa escort
güllük escort
kaş escort
kemer escort
kepez escort
konyaaltı escort
korkuteli escort
kumluca escort
lara escort
muratpaşa escort
serik escort
gemlik escort
gürsu escort
inegöl escort
iznik escort
mudanya escort
nilüfer escort
orhangazi escort
osmangazi escort
yıldırım escort
kuşadası escort
didim escort
nazilli escort
söke escort
efeler escort
bandırma escort
altıeylül escort
edremit escort
karesi escort
susurluk escort
bodrum escort
gümbet escort
turgutreis escort
dalaman escort
fethiye escort
köyceğiz escort
marmaris escort
çerkezköy escort
çorlu escort
kapaklı escort
süleymanpaşa escort
anamur escort
erdemli escort
mezitli escort
silifke escort
tarsus escort
akhisar escort
salihli escort
soma escort
turgutlu escort
girne escort
lefkoşa escort
biga escort
çan escort
gelibolu escort
dinar escort
emirdağ escort
sandıklı escort
merzifon escort
suluova escort
taşova escort
gerede escort
mengen escort
bucak escort
yeşilyurt escort
akçakoca escort
kadirli escort
osmancık escort
sungurlu escort
ipsala escort
keşan escort
kilimli escort
üzümlü escort
aziziye escort
palandöken escort
yakutiye escort
bulancak escort
espiye escort
tirebolu escort
safranbolu escort
lüleburgaz escort
elbistan escort
sorgun escort
gediz escort
simav escort
tavşanlı escort
fatsa escort
ünye escort
ardeşen escort
çayeli escort
birecik escort
eyyübiye escort
haliliye escort
siverek escort
suruç escort
viranşehir escort
kangal escort
şarkışla escort
suşehri escort
yıldızeli escort
erbaa escort
niksar escort
turhal escort
akçaabat escort
araklı escort
of escort
ortahisar escort
istanbul masaj
ankara masaj
izmir masaj
bursa masaj
antalya masaj
adana masaj
konya masaj
şanlıurfa masaj
gaziantep masaj
kocaeli masaj
mersin masaj
diyarbakır masaj
hatay masaj
manisa masaj
kayseri masaj
samsun masaj
balıkesir masaj
maraş masaj
van masaj
aydın masaj
tekirdağ masaj
sakarya masaj
denizli masaj
muğla masaj
adıyaman masaj
afyon masaj
ağrı masaj
aksaray masaj
amasya masaj
ardahan masaj
artvin masaj
bartın masaj
batman masaj
bayburt masaj
bilecik masaj
bingöl masaj
bitlis masaj
bolu masaj
burdur masaj
çanakkale masaj
çankırı masaj
çorum masaj
düzce masaj
edirne masaj
elazığ masaj
erzincan masaj
erzurum masaj
eskişehir masaj
giresun masaj
gümüşhane masaj
ığdır masaj
ısparta masaj
karabük masaj
karaman masaj
kastamonu masaj
kilis masaj
kırıkkale masaj
kırklareli masaj
kırşehir masaj
uşak masaj
kütahya masaj
malatya masaj
mardin masaj
nevşehir masaj
niğde masaj
ordu masaj
trabzon masaj
osmaniye masaj
rize masaj
siirt masaj
sinop masaj
sivas masaj
tokat masaj
Çankaya masaj
Keçiören masaj
Mamak masaj
Polatlı masaj
Sincan masaj
Alanya masaj
Belek masaj
Kaş masaj
Kemer masaj
Korkuteli masaj
Lara masaj
Manavgat masaj
Serik masaj
Side masaj
Didim masaj
Efeler masaj
Kuşadası masaj
Nazilli masaj
Altıeylül masaj
Bandırma masaj
Edremit masaj
Karesi masaj
Susurluk masaj
Gemlik masaj
Gürsu masaj
İnegöl masaj
Mudanya masaj
Nilüfer masaj
Osmangazi masaj
Yıldırım masaj
Biga masaj
Çan masaj
Gelibolu masaj
Karahayıt masaj
Pamukkale masaj
Nizip masaj
Şahinbey masaj
Şehitkamil masaj
Antakya masaj
Defne masaj
İskenderun masaj
Bağcılar masaj
Bahçelievler masaj
Esenler masaj
Esenyurt masaj
Kadıköy masaj
Kağıthane masaj
Kartal masaj
Küçükçekmece masaj
Maltepe masaj
Pendik masaj
Sultangazi masaj
Ümraniye masaj
Üsküdar masaj
Alsancak masaj
Bayraklı masaj
Bornova masaj
Buca masaj
Çiğli masaj
Gaziemir masaj
Karşıyaka masaj
Konak masaj
Menemen masaj
Ödemiş masaj
Torbalı masaj
Darıca masaj
Gebze masaj
Gölcük masaj
İzmit masaj
Körfez masaj
Akşehir masaj
Beyşehir masaj
Ereğli masaj
Karatay masaj
Meram masaj
Selçuklu masaj
Akhisar masaj
Alaşehir masaj
Soma masaj
Turgutlu masaj
Elbistan masaj
Akdeniz masaj
Anamur masaj
Erdemli masaj
Mezitli masaj
Silifke masaj
Tarsus masaj
Toroslar masaj
Yenişehir masaj
Bodrum masaj
Dalaman masaj
Fethiye masaj
Köyceğiz masaj
Marmaris masaj
Menteşe masaj
Milas masaj
Adapazarı masaj
Serdivan masaj
Atakum masaj
Çarşamba masaj
İlkadım masaj
Eyyübiye masaj
Siverek masaj
Viranşehir masaj
Çerkezköy masaj
Çorlu masaj
Erbaa masaj
Keşan escort
Safranbolu escort
Boyabat escort
Kızıltepe escort
Üzümlü escort
Bucak escort
Kadirli escort
Bornova escort
Batıkent escort
Alanya escort
İnegöl escort
Orhangazi escort
İzmit escort

Akşehir escort
Tarsus escort
İlkadım escort
Çerkezköy escort
Ardeşen escort
Kuşadası escort
Merzifon escort
Bandırma escort
Çerkeş escort
Gelibolu escort
Gerede escort
Antakya escort
Ceyhan escort
Dinar escort
Besni escort
Bozüyük escort
Eskil escort
Diyadin escort
Ahlat escort
Çivril escort
Bağlar escort
Akçakoca escort
Aziziye escort
Lüleburgaz escort
Şahinbey escort
Bulancak escort
Digor escort
Keskin escort
Bünyan escort
Kaman escort
Battalgazi escort
Elbistan escort
Akhisar escort
Bulanık escort
Bodrum escort
Altınordu escort
Bor escort
Avanos escort
Adapazarı escort
Virenşehir escort
Gemerek escort
Kangal escort
Akçaabat escort
Erbaa escort
Tavşanlı escort
Karşıyaka escort
Çankaya escort
Manavgat escort
Nilüfer escort
Arnavutköy escort
Gebze escort
Beyşehir escort
Silifke escort
Atakum escort
Çorlu escort
Çayeli escort
Didim escort
Suluova escort
Edremit escort
Ilgaz escort
Biga escort
Göynük escort
İskenderun escort
Çukurova escort
Kaynaşlı escort
Emirdağ escort
Gölbaşı escort
Söğüt escort
Ortaköy escort
Dogubayazıt escort
Güroymak escort
Karahayıt escort
Bismil escort
Horasan escort
Mucur escort
Babaeski escort
Şehitkamil escort
Espiye escort
Kağızman escort
Yahşihan escort
Develi escort
Doğanşehir escort
Afşin escort
Alaşehir escort
Malazgirt escort
Marmaris escort
Fatsa escort
Ürgüp escort
Akyazı escort
Eyyübiye escort
Şarkışla escort
Araklı escort
Niksar escort
Simav escort
Buca escort
Çubuk escort
Muratpaşa escort
Görükle escort
Avcılar escort
Darıca escort
Çumra escort
Anamur escort
Çarşamba escort
Ergene escort
Fındıklı escort
Nazilli escort
Taşova escort
Susurluk escort
Çan escort
Mudurnu escort
Defne escort
Kozan escort
Sandıklı escort
Yahyalı escort
Patnos escort
Kahta escort
Pamukkale escort
Ergani escort
Oltu escort
Nizip escort
Görele escort
Sarıkamış escort
Yeşilyurt escort
Dulkadiroğlu escort
Kırkağaç escort
Varto escort
Fethiye escort
Kumru escort
Erenler escort
Akçakale escort
Suşehri escort
Of escort
Turhal escort
Torbalı escort
Haymana escort
Kepez escort
Osmangazi escort
Bağcılar escort
Derince escort
Ereğli escort
Erdemli escort
Bafra escort
Kapaklı escort
Pazar escort
Davutlar escort
Altıeylül escort
Ayvacık escort
Dörtyol escort
Sarıçam escort
Sur escort
Palandöken escort
Nurdağı escort
Tirebolu escort
Zile escort
Ünye escort
Selim escort
Kocasinan escort
Onikişubat escort
Salihli escort
Milas escort
Pamukova escort
Birecik escort
Yıldızeli escort
Ortahisar escort
Malkara escort
Yakutiye escort
Zara escort
Yomra escort
Konak escort
Keçiören escort
Lara escort
Yıldırım escort
Beylikdüzü escort
Gölcük escort
Karatay escort
Mezitli escort
Canik escort
Efeler escort
Ayvalık escort
Kırıkhan escort
Seyhan escort
Melikgazi escort
Pazarcık escort
Soma escort
Dalaman escort
Sapanca escort
Haliliye escort
Ödemiş escort
Mamak escort
Kemer escort
Mudanya escort
Çekmeköy escort
Körfez escort
Meram escort
Aliağa escort
Polatlı escort
Belek escort
Gemlik escort
Esenler escort
Fatih escort
Selçuklu escort
Akdeniz escort
Terme escort
Söke escort
Karesi escort
Yüreğir escort
Payas escort
Talas escort
Türkoğlu escort
Turgutlu escort
Datça escort
Gümbet escort
Serdivan escort
Karaköprü escort
Çeşme escort
Sincan escort
Gaziemir escort
Ulus escort
Kaş escort
Gürsu escort
Güngören escort
Mut escort
Samandağ escort
Yunusemre escort
Köyceğiz escort
Siverek escort
Toroslar escort
Menteşe escort
Kadıköy escort
İznik escort
Serik escort
Menemen escort
Aksu escort
Kağıthane escort
Kartal escort
Maltepe escort
Kestel escort
Yenişehir escort
Yatağan escort
Tire escort
Finike escort
Pendik escort
Sarıyer escort
Şişli escort
Sultangazi escort
Tuzla escort
Urla escort
Konyaaltı escort
Korkuteli escort
Kumluca escort
Karacabey escort
Ümraniye escort
Üsküdar escort
Zeytinburnu escort
Tekirdağ masaj salonu
Adana masaj salonu
Mersin masaj salonu
Bursa masaj salonu
Muğla masaj salonu
Balıkesir masaj salonu
Kocaeli masaj salonu
İstanbul masaj salonu
Ankara masaj salonu
Antalya masaj salonu
İzmir masaj salonu
Denizli masaj salonu
Çanakkale masaj salonu
Sakarya masaj salonu
Manisa masaj salonu
Malatya masaj salonu
Yalova masaj salonu
Sivas masaj salonu
Tokat masaj salonu
Kayseri masaj salonu
Trabzon masaj salonu
Aydın masaj salonu
Elazığ masaj salonu
Afyon masaj salonu
Kütahya masaj salonu
Ordu masaj salonu
Eskişehir masaj salonu
Gaziantep masaj salonu
istanbul masaj salonu
ankara masaj salonu
izmir masaj salonu
bursa masaj salonu
antalya masaj salonu
adana masaj salonu
konya masaj salonu
şanlıurfa masaj salonu
gaziantep masaj salonu
kocaeli masaj salonu
mersin masaj salonu
diyarbakır masaj salonu
hatay masaj salonu
manisa masaj salonu
kayseri masaj salonu
samsun masaj salonu
balıkesir masaj salonu
maraş masaj salonu
van masaj salonu
aydın masaj salonu
tekirdağ masaj salonu
sakarya masaj salonu
denizli masaj salonu
muğla masaj salonu
bağcılar masaj salonu
bahçelievler masaj salonu
esenler masaj salonu
esenyurt masaj salonu
kadıköy masaj salonu
kağıthane masaj salonu
kartal masaj salonu
küçükçekmece masaj salonu
maltepe masaj salonu
pendik masaj salonu
sultangazi masaj salonu
ümraniye masaj salonu
üsküdar masaj salonu
aliağa masaj salonu
alsancak masaj salonu
bayraklı masaj salonu
bornova masaj salonu
buca masaj salonu
çeşme masaj salonu
çiğli masaj salonu
gaziemir masaj salonu
karşıyaka masaj salonu
konak masaj salonu
menemen masaj salonu
ödemiş masaj salonu
torbalı masaj salonu
çankaya masaj salonu
keçiören masaj salonu
mamak masaj salonu
polatlı masaj salonu
sincan masaj salonu
alanya masaj salonu
belek masaj salonu
kaş masaj salonu
kemer masaj salonu
korkuteli masaj salonu
lara masaj salonu
manavgat masaj salonu
serik masaj salonu
side masaj salonu
didim masaj salonu
efeler masaj salonu
kuşadası masaj salonu
nazilli masaj salonu
altıeylül masaj salonu
bandırma masaj salonu
edremit masaj salonu
karesi masaj salonu
susurluk masaj salonu
gemlik masaj salonu
gürsu masaj salonu
inegöl masaj salonu
mudanya masaj salonu
nilüfer masaj salonu
osmangazi masaj salonu
yıldırım masaj salonu
biga masaj salonu
çan masaj salonu
gelibolu masaj salonu
adıyaman masaj salonu
afyon masaj salonu
ağrı masaj salonu
aksaray masaj salonu
amasya masaj salonu
ardahan masaj salonu
artvin masaj salonu
bartın masaj salonu
batman masaj salonu
bayburt masaj salonu
bilecik masaj salonu
bingöl masaj salonu
bitlis masaj salonu
bolu masaj salonu
burdur masaj salonu
çanakkale masaj salonu
çankırı masaj salonu
çorum masaj salonu
düzce masaj salonu
edirne masaj salonu
elazığ masaj salonu
erzincan masaj salonu
erzurum masaj salonu
eskişehir masaj salonu
giresun masaj salonu
gümüşhane masaj salonu
ığdır masaj salonu
ısparta masaj salonu
karabük masaj salonu
karaman masaj salonu
kastamonu masaj salonu
kilis masaj salonu
kırıkkale masaj salonu
kırklareli masaj salonu
kırşehir masaj salonu
uşak masaj salonu
kütahya masaj salonu
malatya masaj salonu
mardin masaj salonu
nevşehir masaj salonu
niğde masaj salonu
ordu masaj salonu
trabzon masaj salonu
osmaniye masaj salonu
rize masaj salonu
siirt masaj salonu
sinop masaj salonu
sivas masaj salonu
tokat masaj salonu
karahayıt masaj salonu
pamukkale masaj salonu
nizip masaj salonu
şahinbey masaj salonu
şehitkamil masaj salonu
antakya masaj salonu
defne masaj salonu
iskenderun masaj salonu
darıca masaj salonu
gebze masaj salonu
gölcük masaj salonu
izmit masaj salonu
körfez masaj salonu
akşehir masaj salonu
beyşehir masaj salonu
ereğli masaj salonu
karatay masaj salonu
meram masaj salonu
selçuklu masaj salonu
akhisar masaj salonu
alaşehir masaj salonu
soma masaj salonu
turgutlu masaj salonu
akdeniz masaj salonu
anamur masaj salonu
erdemli masaj salonu
mezitli masaj salonu
silifke masaj salonu
tarsus masaj salonu
toroslar masaj salonu
yenişehir masaj salonu
bodrum masaj salonu
dalaman masaj salonu
fethiye masaj salonu
köyceğiz masaj salonu
marmaris masaj salonu
menteşe masaj salonu
milas masaj salonu
adapazarı masaj salonu
serdivan masaj salonu
atakum masaj salonu
çarşamba masaj salonu
ilkadım masaj salonu
eyyübiye masaj salonu
siverek masaj salonu
viranşehir masaj salonu
çerkezköy masaj salonu
çorlu masaj salonu
erbaa masaj salonu
akcaabat escort
kiziltepe escort
artuklu escort
odunpazari escort
tepebasi escort
bodrum- escort
fethiye escort
milas escort
dalaman escort
marmaris escort
pamukkale escort
merkezefendi escort
adapazari escort
serdivan escort
corlu escort
suleymanpasa escort
cerkezkoy escort
efeler escort
nazilli escort
soke escort
kusadasi escort
didim escort
ipekyolu escort
ercis escort
onikisubat escort
dulkadiroglu escort
karesi escort
altieylul escort
balikesir edremit escort
ilkadim escort
bafra escort
bafra escort
melikgazi escort
kocasinan escort
talas escort
yunusemre escort
akhisar escort
turgutlu escort
sehzadeler escort
antakya escort
iskenderun escort
defne escort
dortyol escort
kayapinar escort
baglar escort
yenisehir escort
tarsus escort
toroslar escort
yenisehir escort
akdeniz escort
silifke escort
mezitli escort
gebze escort
darica escort
korfez escort
golcuk escort
sahinbey escort
sehitkamil escort
haliliye escort
siverek escort
eyyubiye escort
bosna escort
selcuklu escort
karatay escort
meram escort
eregli escort
seyhan escort
yuregir escort
cukurova escort
saricam escort
ceyhan escort
kozan escort
kemer escort
alanya escort
lara escort
side escort
manavgat escort
fethiye escort
kepez escort
konyaalti escort
finike escort
kas escort
elmali escort
muratpasa escort
demre escort
korkuteli escort
kumluca escort
osmangazi escort
gorukle escort
nilufer escort
yildirim escort
inegol escort
gemlik escort
buca escort
karabaglar escort
bornova escort
karsiyaka escort
konak escort
bayrakli escort
cigli escort
torbali escort
menemen escort
kecioren escort
cankaya escort
ankara yenimahalle escort
mamak escort
etimesgut escort
sincan escort
altindag escort
golbasi escort
kizilay escort
bozuyuk escort
safranbolu escort
yuksekova escort
cayeli escort
luleburgaz escort
bor escort
kesan escort
sorgun escort
isparta merkez escort
yalvac escort
bulancak escort
corum merkez escort
sungurlu escort
patnos escort
biga escort
kadirli escort
tavsanli escort
elazig merkez escort
kovancilar escort
zonguldak merkez escort
zonguldak eregli escort
erbaa escort
kozluk escort
kahta escort
sivas merkez escort
sarkisla escort
afyon merkez escort
sandikli escort
yakutiye escort
palandoken escort
altinordu escort
unye escort
fatsa escort
yesilyurt escort
battalgazi escort
ortahisar escort
polatli escort
aliaga escort
menderes escort
bergama escort
odemis escort
mudanya escort
serik escort
nizip escort
basiskele escort
kartepe escort
cayirova escort
erdemli escort
reyhanli escort
kirikhan escort
samandag escort
alasehir escort
soma escort
salihli escort
canik escort
carsamba escort
kapakli escort
akyazi escort
erenler escort